Polina Polkovskaya — VK stickers author

Count of sticker packs: 4
VK Аня stickers
40 stickers
VK Enji stickers
48 stickers
VK Heartie stickers
32 stickers
VK Mari Lwyd stickers
32 stickers