Evgeny Malyshev — VK stickers author

Count of sticker packs: 1
VK Metalis stickers
32 stickers