Yuriy Krasnoschok — VK stickers author

Count of sticker packs: 6
VK Carrot stickers
48 stickers
VK Parrogoose stickers
48 stickers
VK Pickle stickers
48 stickers
VK Bu stickers
48 stickers
VK Televisionary stickers
32 stickers
VK Reptiloid Mark stickers
32 stickers