Max Khoroshy — VK stickers author

Count of sticker packs: 1
promo
VK BUMAZHNIY stickers
32 stickers