Anastasiya Popkova — VK stickers author

Count of sticker packs: 1
VK Aurora stickers
40 stickers