Sticker #14 from set of Korzhik
VK sticker Korzhik 14
Sticker sizes: 512x512px
Filesize: 68Kb
Share this sticker

Other VK stickers from Korzhik pack