VK Gift 1075
VK Gift 1075
Gift sizes: 256x256px
Filesize: 159Kb