VK Gift 1060
VK Gift 1060
Gift sizes: 256x256px
Filesize: 228Kb